Smlouvou Znojma s K-Produktem se má zabývat nejbližší znojemské zastupitelstvo. „Na něm se má probírat i dodatek ke kupní smlouvě, aby se splnění podmínek zase posunulo. Není opodstatněné, aby byla již potřetí prodloužena lhůta. Kupujícímu ve výstavbě nebrání nic jiného než nechuť,“ sdělil na sociální síti Nevrkla.

Jak dodal, je pro odstoupení od smlouvy. „Nechci, aby někdo těžil ze svého protiprávního jednání. Město mělo mít z vybudovaného areálu přidanou hodnotu, diverzifikaci výroby a pracovních míst, a nemá nic,“ konstatoval Nevrkla.

Zároveň upozornil na skutečnost, že K-Produkt koupil areál poměrně levně. „Za tři miliony korun. Přitom reálná tržní hodnota celého areálu je asi dvanáct milion korun. Kupující nic nepostavil. Jen pozemky zastavil bance,“ poukázal zastupitel.

Prodej jatek schválilo zastupitelstvo Znojma už v prosinci 2013. „Kromě prodeje majetku a zajištění výroby sledovala radnice i sociální cíle, tedy vznik nových pracovních míst. Znalecký posudek tvrdil, že jatka mají cenu osm miliónů korun. Nenašel se ale nikdo, kdo by je za tuto cenu koupil. Radnice tak změnila přístup a výše ceny nebyla jediným hlediskem,“ reagovala mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková.

Jednatel společnosti K-Produkt Jiří Kún zaslal redakci Deníku prohlášení, ve kterém obsáhle vysvětluje svůj záměr. „Koupili jsme areál s budovami ve zcela dezolátním stavu, o který neprojevil nikdo jiný zájem. Všechny potřebné kroky musela na vlastní náklady učinit naše společnost, což také ovlivnilo výši nabízené ceny,“ připomněl Kún.

Zároveň přislíbil, že po jistých potížích se do stavby výrobního areálu pustí. „Věděli jsme, že vše je administrativně náročné. Náš původní rakouský partner však považoval délku správních řízení u nás za nepřiměřenou a od projektu odstoupil. Proto nyní přicházíme s jiným záměrem, v důsledku kterého jsme požádali o prodloužení původních termínu,“ přiblížil Kún. „Uděláme vše pro to, aby na místě vyrostl v dohledné době funkční areál s příslušnou mírou zaměstnanosti, který dané území významně zhodnotí,“ dodal.

Úplný komentář zastupitele Pavla Nevrkly zveřejněný na sociální síti Facebook na účtu Piráti Znojemsko

Město Znojmo v roce 2014 prodalo areál bývalých jatek společnosti K-Produkt Holding s.r.o. Společnost koupila areál velmi levně (3 mil. Kč) s podmínkou, že na pozemku vybuduje průmyslový podnik a vytvoří pracovní místa. Tyto podmínky však nebyly ve sjednaných lhůtách splněny, a to opakovaně.

Celková výměra areálu činí 8185 m2, tedy skoro celý hektar. Vzhledem k tomu, že cena za 1 m2 v průmyslovém areálu je kolem 1.500,-Kč, tak reálná tržní hodnota celého areálu je cca 12 mil. Kč. Ale kupující nic nepostavil. Jen zastavil - pozemky bance.

Na příštím zasedání zastupitelstva města se má probírat i dodatek č. 3 ke kupní smlouvě k areálu „Jatek“, aby se splnění podmínek zase posunulo. Není opodstatněné, aby byla již potřetí prodloužena lhůta. Kupujícímu ve výstavbě nebrání nic jiného než nechuť.

Město je tak postaveno před dvě špatná řešení: neustále prodlužovat termíny kupující než se uráčí postavit výrobu nebo odstoupit i s tím, že pozemky jsou zastavené.

Já jsem jednoznačně pro odstoupení od smlouvy. Nechci, aby někdo těžil ze svého protiprávního jednání. Město mělo mít z vybudovaného areálu přidanou hodnotu, diverzifikaci výroby a pracovních míst, a nemá nic. Splnění podmínek si město ani pořádně nepojistilo, smluvní pokuta ve výši 50.000,-Kč (či 100.000,-Kč, jak je nyní navrhováno), je směšně nízká oproti reálné ceně. Pokuta měla být minimálně ve výši rozdílu tržní ceny a zvýhodněné ceny (tj. cca 9 mil. Kč).

“Příznivci” prodloužení argumentují, že ty pozemky jsou zastavené. Ale to není takový problém. Bylo by povinností kupujícího tyto pozemky odbřemenit. Pokud by to neučinil, může tak učinit město a to vyplacením hodnoty zastavené věci zástavnímu věřiteli. Takto vynaloženou částku by šlo požadovat po kupujícím. Chci, aby se smlouvy dodržovaly a když se nedodrží, aby se město o svá práva hlásilo a neustupovalo.

PAVEL NEVRKLA

Tiskové prohlášení společnosti K-Produkt Holding, s.r.o.

V posledním čísle týdeníku Znojemsko byl na titulní straně uveřejněn příspěvek znojemského advokáta a zastupitele Pavla Nevrkly, nazvaný „Jatka na pokračování aneb Problematická smlouva“. V tomto článku (jsou uváděny osobní závěry jeho autora) ohledně areálu bývalých jatek na Tovární ulicí ve Znojmě, který je od 30.1.2014 ve vlastnictví naší společnost K-Produkt Holding, s.r.o. Naše společnost považuje za nezbytné se k tomuto příspěvku vyjádřit, reagovat na některá tvrzení, která nepovažujeme za zcela korektní a dále uvést další veřejně známé skutečnosti, které se v tomto příspěvku překvapivě vůbec neobjevují.

Tiskové prohlášení společnosti K-Produkt Holding, s.r.o.

Naše společnost odkoupila areál bývalých jatek v roce 2014 s vážným záměrem na jeho zásadní revitalizaci na moderní dřevozpracující závod. Z příspěvku pana zastupitele Nevrkly by čtenář mohl nabýt dojmu, že z naší strany byly zakoupeny stavebně připravené pozemky o rozloze 8185 m2, na kterých mohla být okamžitě zahájena nová výstavba. Tak tomu ovšem nebylo. Nejprve si dovolíme citovat z tiskové zprávy města Znojma ze dne 10.10.2013: Znojemská jatka byla dlouhodobě nevyužita a chátrala. Na vině byly majetkové spory, které pramenily z rozhodnutí města zapojit se v devadesátých letech minulého století do projektu výstavby nových jatek. Tyto spory byly definitivně vyřešeny až v loňském roce. „Po vyřešení majetkových sporů jsme intenzivně hledali potenciálního investora. Znalecký posudek tvrdil, že jatka mají cenu osm miliónů korun. Bohužel se nenašel nikdo, kdo by objekt a pozemky za tuto cenu koupil,“ uvádí starosta.“ Předmětem prodeje byl tedy areál zastavěný nefunkčními budovami bývalých jatek, které byly ve zcela dezolátním stavu, a o který neprojevil nikdo jiný zájem . Před tím, než vůbec mohla být zahájena výstavba, muselo dojít k demolici původních objektů, které předcházelo vydání demoličních výměrů, dále k přípravě území včetně samotných demoličních prací a v neposlední řadě k přípravě stavební dokumentace pro územní a stavební řízení.

Musíme zdůraznit, že ze strany města byl areál prodáván s nulovou stavební připraveností. Všechny potřebné kroky musela realizovat na vlastní náklady pouze naše společnost, což také logicky ovlivnilo výši nabízené ceny. Před zahájením samotných projekčních prací musely být vypracovány rozsáhlé koncepční studie, které prověřovaly varianty zástavby jednotlivých pozemků, a to zejména s ohledem na výrazný terénní zlom, konstrukce původních objektů a vzhled nových objektů směrem k veřejným prostorům. Byla vypracována podrobná a značně nákladná projektová dokumentace pro územní řízení, kdy projekčním pracím předcházelo chybějící podrobné zaměření areálu, IGP průzkum, vsakovací zkoušky apod. Rovněž bylo třeba rozklíčovat, definovat a technicky, majetkově a právně narovnat skutečnost, že přes celý areál byly vedeny některé sítě TI (např. sdělovací kabel) bez příslušných věcných břemen, o čemž jsme bohužel nebyli při prodeji vůbec informováni. Rovněž bylo zapotřebí zadat a nechat proběhnout zjišť'ovací řízení ohledně posouzeni vlivu na životní prostředí. Přestože jsme si byli vědomi administrativní náročnosti příslušných procesů, náš původní rakouský partner považoval délku souvisejících správních řízení v České republice za nepřiměřenou a od celého projektu odstoupil. Tento stav nyní nahrazujeme jiným provozním záměrem, v důsledku kterého jsme požádali o prodloužení původních termínu.

Je skutečností, že původní omezující termíny pro ukončení výstavby se ukázaly být příliš ambiciózní. Stejně tak je tomu u stanovených počtů budoucích zaměstnanců v nových provozech, kdy ve znojemském regionu došlo k výraznému snížení nezaměstnanosti. Proto jsme požádali město Znojmo o modifikaci původních kritérií. O našem posledním návrhu má být finálně rozhodnuto na zastupitelstvu města dne 24.2.2020, přičemž zastupitelé již náš návrh předběžně odsouhlasili výraznou většinou hlasů na předchozím jednání zastupitelstva dne 9.12.2019.

Ve svém článku se jeho autor pozastavuje nad tím, že zakoupené nemovitosti jsou zastaveny bance. Je však běžnou praxí, že takováto komerční výstavba je financována z bankovních úvěrů, jako je tomu i v našem případě. Jen za provedené demoliční, přípravné a projekční práce již naše společnost vynaložila prostředky v řádech několika milionů korun. Další prostředky jsou připraveny na samotnou výstavbu objektů. Autor článku si je jako právník nepochybně vědom toho, že v případě odstoupení města Znojma od původní kupní smlouvy si strany musí vypořádat vynaložené náklady a město by při navrácení pozemků bylo povinno nejen vrátit zaplacenou kupní cenu ale i uhradit náklady na provedené demolice a stavební připravenost, které dané nemovitosti výrazně zhodnotily. Nyní se již totiž nejedná o areál zastavěný nefunkčními objekty, jako tomu bylo v okamžiku koupě, ale o stavebně připravené území, na které existuje námi financovaný územní záměr. Případný pokus o odstoupení od smlouvy by zablokoval výstavbu na daném místě na řadu let. Navíc pro takové odstoupení od smlouvy ze strany města není dosud žádný prostor, protože dle stávajícího znění kupní smlouvy má být výstavba dokončena až v roce 2021.

Zveřejněný příspěvek chápeme především jako snahu jeho autora zviditelnit svůj opoziční názor jako zastupitele. Je nepochybné, že konverze areálu bývalých jatek je náročným projektem, který se potýká s celou řadou dílčích problémů. Jak ukazuje například výstavba obchvatu města Znojma, s takovými problémy je třeba u složitějších projektů vždy počítat. Řešit je však odstupováním od smlouvy se zcela problematickou návratností a za složitých právních podmínek nepovažujeme ani za vhodné ani za nezbytné. Za naši společnost chceme znovu deklarovat, že uděláme vše pro to, aby na místě vyrostl v dohledné době funkční areál s příslušnou mírou zaměstnanosti, který dané území významně zhodnotí.

K-Produkt Holding, s.r.o.
JIŘÍ KÚN, jednatel