Václav Havel v listopadu a v prvním týdnu prosince 1989 na svých veřejných vystoupeních prohlašoval, že Občanské fórum je velké náměstí, kde každý může svobodně promluvit. Taková byla euforie „Sametové revoluce“.

Druhým týdnem v prosinci se činnost OF z náměstí přesunula do kanceláří, kde začal aktivně pracovat Koordinační výbor OF. A to i v okrese Znojmo. Do znojemské sportovní haly u Sokolovny svolal Koordinační výbor Občanského fóra (KVOF) zástupce OF z podniků, institucí, místních a zájmových OF, kde byly projednány STANOVY OF.

Z nich pak vyplynuly následující Programové cíle:
- Občanské fórum, jako politické hnutí, vstupuje do politického systému Československa, není však politickou stranou. Je volným sdružením občanů, které neuznává princip centralizmu a všestranně rozvíjí samosprávnou horizontální strukturu OF, založenou na autonomii jednotlivých občanských fór.
- Místní, podniková a zájmová Občanská fóra vytvářejí ze svých zástupců okresní a krajská koordinační centra, která je reprezentují při jednáních s okresními a krajskými orgány a organizacemi.
- Krajská, okresní, místní, podniková a zájmová Občanská fóra se rozhodují samostatně.
- Řízením běžné činnosti koordinačního centra OF je pověřena rada. Jednotlivé specializované činnosti koordinačního centra OF jsou zabezpečovány příslušnými komisemi.
- Rada se schází podle potřeby, zpravidla 2x týdně. Rozhoduje samostatně o otázkách, které je nutno řešit operativně, a nelze je proto předkládat sněmu. O svém postupu následně sněm informuje tak, aby je mohl posoudit.
- Krajská, okresní, místní, podniková a zájmová OF se organizují na základě obdobných principů jako koordinační centrum OF v Praze.
- Koordinační centra krajských a okresních OF mohou provozovat hospodářskou a obchodní činnost.
- Místní Občanská fóra vznikají ve městech a jejich obvodech, jsou zaměřena především na garantování svobodných voleb v místě své působnosti. Podílejí se na činnosti národních výborů a na přípravě řešení místních a regionálních problémů.
-Podniková OF ve státních podnicích, družstvech a jiných hospodářských organizacích si vytvářejí strukturu, odpovídající specifickým podmínkám. Jejich hlavní činností je garantování demokratických voleb - jednak do odborových organizací, zastupujících především sociální zájmy pracovníků, jednak do rad pracujících s podnikatelskou funkcí.
- Zájmová OF sdružují občany stejného profesionálního a laického zaměření, kteří usilují o analýzu a řešení problémů v příslušné zájmové oblasti a volí k tomuto cíli odpovídající organizační strukturu.
- Všechny orgány OF rozhodují kolektivně, na jejich zasedání jsou zváni všichni členové těchto orgánů.
V okrese Znojmo na základě Stanov začala probíhat jednání s vedením ONV, MNV, vedením podniků, družstev a institucí za účasti místních OF a delegátů KVOF.

Občané okresu Znojmo vyslovili prostřednictvím OF nedůvěru radě MNV Znojmo a celému stávajícímu aparátu s ohledem na nepružný postoj k současnému dění a s ohledem na jeho činnost v předcházejícím období. Odvolání bývalé garnitury bylo provedeno za účasti politických stran KSČ, ČSL, ČSS (Národní socialisté) a KVOF.

Do funkce předsedy Městského národního výboru Znojmo byl kooptován Ing. Jiří Juránek, do funkce místopředsedy MNV Mgr. Josef Molín, do funkce tajemníka MNV Jaroslav Slušný.

Stejný průběh byl i v Okresním národním výboru Znojmo, kde také proběhla volba sboru poslanců a nového vedení ONV. Za OVOF byli zvoleni Ing. Vlastimil Pospíchal - předseda ONV, Emil Adam - náměstek ONV, Jiřina Čechová - náměstek ONV.

Za členy byli kooptováni: za Znojmo - Petr Sikora, Ing. Jiří Handlíř, Ing. Josef Dočekal, Ing. Karel Mucha za Bítov, Karel Hrabálek za Hevlín, Jiří Koukal za Hodonice, Marie Černá za Horní Dunajovice, Miroslav Saleta za Žerotice, Alena Vychodilová za Kravsko, Josef Chlad za Miroslav, Michal Svitok za Skalici a Dušan Kovář za Uherčice.

-Za ČSL byli kooptováni: za Znojmo MVDr. Vojtěch Frkal, Ing. Josef Majer, Ing. František Fousek, Ing. Vojtěch Vyhnálek za Kuchařovice, František Kopeček za Dyjákovice, Ing. Alois Vybíral za Hluboké Mašůvky a Josef Pilař za Únanov.

Za ČSS byli dosazeni MUDr. Pavla Pechová za Znojmo, Jiří Klouda za Znojmo, Václav Kloz za Hostim, Ivan Macek za Hrušovany, Karel Široký za Olbramovice, Alois Rösner za Práče, MUDr. Václav Radil za Vémyslice a nezávislý kandidát JUDr. Radoslav Kraus za Znojmo.

Jedná se o nově kooptované poslance ONV. Ostatní poslanci z nevyjmenovaných volebních obvodů zůstávají nadále ve funkci - jde o poslance KSČ, ostatních stran a bezpartijní.

Poslanci parlamentu: Ing. Vladimír Turek byl kooptován za poslance OF do Federálního shromáždění ČSSR, MUDr. Martin Sika a Ing. Stanislav Klimeš za poslance OF do České národní rady.