1991 Vláda vyhlásila Národní park Podyjí a lidé se dostali na Nový Hrádek
Vláda vyhlásila 20. března 1991 svým nařízením Národní park Podyjí. Organizace Správa Národního parku Podyjí začala fungovat 1. července téhož roku na Rudoleckého ulici ve Znojmě. Jedním z prvních úkolů nové správy bylo zakreslení přesných hranic parku a ochranného pásma do katastrálních map, vyznačení těchto hranic v terénu, zakoupení prvního počítače PC-286 a ustanovení Rady NP Podyjí. Počalo soustavné sledování zimovišť netopýrů. 1. května památkáři ve spolupráci s ochranáři zpřístupnili zříceninu Nového Hrádku pro veřejnost.

1992 Vznikají první cyklostezky a začínají se kosit louky

Správci parku začali pečovat o vřesoviště na Kraví hoře a obnovili kosení luk v údolí Dyje. V ústí Žlebského potoka likvidovali strážci invazní bolševníky. Členové České speleologické společnosti se pustili do mapování podzemního labyrintu Ledových slují a začali monitorovat pohyby skalních bloků. Ve spolupráci se znojemskou radnicí a rakouskou regionální kanceláří Retzerland byly vyznačeny česko-rakouské cyklostezky. Správa parku se přestěhovala do svého dnešního sídla na ulici Na Vyhlídce. NP Podyjí navštívil Václav Havel.

1993 Turisté poprvé vyzkoušeli lávky přes Dyji
Správa parku pro turisty obnovila bývalé vojenské lávky pod Šobesem a v Zadních Hamrech. Ve spolupráci s rybáři vymezila hájené úseky v rybářských revírech. Botanici zahájili sběr semen vybraných druhů rostlin pro semennou banku Národního parku Podyjí a zaznamenali opětovný výskyt některých druhů orchidejí na Gálišské, Uhlířově a Lipinské louce. Ústřední ústav geologický vydal geologickou mapu národního parku. V Podyjí byl nelegálně a neúspěšně bez řádného reintrodukčního programu vysazen rys ostrovid.

1994 Na Popickém vřesovišti se začaly pást kozy a Správa parku opravila letohrádek na Braitavě
Lesy v Podyjí přešly do správy národního parku. Začala pracovat nově vzniklá Lesní správa Národního parku Podyjí. Ministerstvo životního prostředí ČR schválilo Plán péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo a Správa parku vydala jeho Návštěvní řád. Dříve rozbořený lovecký letohrádek v lesích Braitavy dostal svoji původní podobu. Na vybraných částech Popického vřesoviště se pokusně začaly pást kozy. Při likvidaci kůrovcové kalamity lesníci vytěžili více než 16 000 metrů krychlových dřeva.

1995 Pro turisty vznikly informační panely, botanici objevili nový strom
Odborníci se v Podyjí pokusili uhnízdit sokola stěhovavého a popsali nový druh stromu pro vědu – jeřáb hardeggský. Pro turisty Správa parku instalovala čtrnáct panelů terénního informačního systému a vybudovala pět přístřešků jako ochranu před nepohodou. Návštěvníci Národního muzea v Praze si mohli prohlédnout výstavu „Podyjí – národní park zrozený za ostnatým drátem“. Začal přednáškový cyklus „Přírodou celého světa“, který pokračuje dodnes.

1996 Zmizely „železné schody“ nad Devíti mlýny a zbytky střelnice u Vranova
Správa parku zlikvidovala nefunkční „železné schody“ nad Devíti mlýny a turistickou trasu, která tudy vedla, přeložila na Lipinskou cestu. Mezi Čížovem a Lukovem začali návštěvníci parku chodit po nové turistické značce vedoucí po lesní cestě. Na levém břehu Dyje nad Hardeggem správci parku zatravnili a částečně zalesnili Široké pole. Na louce pod Ledovými slujemi odstranili zbytky tamní střelnice. Ve Vranově nad Dyjí se uskutečnila konference k 5. výročí zřízení Národního parku Podyjí.

1997 Správa parku otevřela návštěvnické centrum v Čížově a začala bojovat s netýkavkou
Správa parku zrekonstruovala budovu Návštěvnického střediska Správy NP Podyjí v Čížově a od 1. července středisko otevřela pro veřejnost. Na českém břehu Dyje začali strážci likvidovat netýkavku žláznatou a lesníci založili tři školky pro pěstování jedle bělokoré. Botanici vydali Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí a správa parku se připojila k internetu. Lidé mohli znovu navštívit areál bývalé Mašovické střelnice.

1998 Na Novém Hrádku zpívala Věra Bílá a cykloturisté dostali novou mapu
Z prostředků programu Phare vydala Správa NP Podyjí cykloturistickou mapu Podyjí – Thayatal ze zlínského nakladatelství Shocart. Na Hradišťských terasách botanici učinili první pokus o rekonstrukci suchomilných trávníků a opuštěných zahrad. Správa parku zřídila své webové stránky a vydala první číslo sborníku původních vědeckých prací z Podyjí – Thayensia (do současnosti vyšlo již osm čísel tohoto sborníku). Na Novém Hrádku televize natáčela hudební pořad zpěvačky Věry Bílé.

1999 Začaly pravidelné vycházky pro veřejnost a ve vranovském lesoparku byly obnoveny cesty
Na bývalé – takzvané Kočárové cestě – pod Ledovými slujemi obnovila Správa parku dřevěný mostek hraběnky Heleny Mniszkové a rekonstrukce se dočkala i přístupová cesta lesoparkem k Vranovskému zámku. Lidé se mohli zúčastnit prvních oficiálních exkurzí. Zástupci Česka a Rakouska na hraniční lávce mezi Čížovem a Hardeggem podepsali česko-rakouskou deklaraci o společné ochraně Podyjí. Ve Vranově nad Dyjí se konala konference „Význam odumřelého dřeva v lesích“.

2000 Vznikl Národní park Thayatal a Podyjí ocenila Evropská komise
V lednu zahájila činnost rakouská Správa Nationalparku Thayatal. Správa parku zlikvidovala nevzhlednou budovu střelnice na louce pod Ledovými slujemi, vydala knížku Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal a první číslo informačního zpravodaje Podyjské listí. Rada Evropy udělila Správě Národního parku Podyjí Evropský diplom jako ocenění dobré péče o území parku. Na rozsáhlých plochách Kraví hory začala likvidace akátu.

2001 Spravá parku opravila Felicitinu studánku a začala chránit žáby před auty
V areálu vranovského lesoparku obnovila Správa parku pro veřejnost Hallamasskovu vyhlídku a opravila Felicitinu studánku. Děti se zúčastnily 1. ročníku výtvarné soutěže „Příroda kolem nás“ – do dosavadních 12 ročníků se zapojilo téměř 20 000 dětí. Rakouští ochranáři začali likvidovat netýkavku žlaznatou. Odborníci opravili hráz Žlebského rybníka pod Podmolím. Na silnici mezi Horním Břečkovem a Čížovem Správa parku instalovala první překážky zabraňující střetu aut s obojživelníky při jarním tahu.

2002 Podyjím se prohnala stoletá voda
V srpnu se Podyjím prohnala stoletá voda, zaplavila sklepení některých domů ve Vranově, Hardeggu a ve Znojmě a strhla visuté lávky na turistických cestách. Po opadnutí velké vody Správa parku ihned začala s velkým úklidem obrovského nepořádku naplaveného na březích Dyje. Stihla také dokončit rekonstrukci rybníka Pod Lesnou a zlikvidovat panelovou vozovku podél bývalé železné opony nad Žlebským rybníkem. Historicky cenný lovecký letohrádek mezi Čížovem a Lesnou se dočkal kompletní rekonstrukce.

2003 Ornitologové v Podyjí viděli vzácného jeřába popelavého
Správa parku obnovila tři visuté mosty zničené povodní a odstranila dvě rozsáhlé skládky, které po sobě zanechala vojska Pohraniční stráže u bývalého mlýna Papírna a v lese nedaleko Lukova. Zrekonstruovaná budova bývalé školy v Havraníkách začala fungovat jako terénní základna v Podyjí pro školy a brigády. V okolí Horního Břečkova odborníci spatřili jeřába popelavého a ministr životního prostředí Libor Ambrozek vedl botanickou exkurzi pro veřejnost.

2004 Botanici našli vzácnou orchidej a turisté se těšili z nové stezky
Občanské sdružení Clary a strážci ze Správy NP Podyjí vytýčili a zpřístupnili pro veřejnost Claryho stezku z Vranova nad Dyjí přes Mniszkův kříž a Onšov na hráz Vranovské přehrady. Na Hardeggské stráni botanici objevili vzácnou orchidej pětiprstku žežulník. V areálu bývalé roty Pohraniční stráže v Podmolí Správa parku odstranila většinu objektů. V září byla zřízena Ptačí oblast Podyjí.

2005 Historik Vrbka má svůj kámen na Kraví hoře
V okolí bývalého mlýna Papírna zahájila Správa parku dlouhodobé přeměny akátových monokultur. Na Kraví hoře 28. října osadil Okrašlovací spolek a Správa parku Vrbkův kámen. Na okraji Havranického vřesoviště strážci zrekonstruovali a slavnostně otevřeli Studánku Pod lipami. Odborníci opravili a odbahnili Čížovský lesní rybník a Správa parku ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě vydala knihu Květena Znojemska od Vratislava Drlíka.

2006 V národním parku se sčítali návštěvníci a vznikly dva nové hraniční přechody
Turisté začali využívat příhraniční stezku Hnanice – Heiliger Stein a Podmyče – Felling. Zájemci se vydali i po nové trase Hradiště – lom na Hradišti – Kočičí údolí – Králův stolec. Téměř padesát kilometrů nových speciálních stezek mohli využít i lidé na koních. Web Správy NP Podyjí se rozrostl o mapový server. A sociologové celý rok sčítali návštěvníky národního parku.

2007 Do národního parku doputoval bobr a zoologové popsali nový druh pavouka
Proběhlo rozsáhlé mapování rizikových dřevin na celém úseku mezi Vranovem a Znojmem. Zoologové zaznamenali první výskyt bobra evropského na území parku a objevili nový druh pavouka stepníka moravského. Správy Národních parků Podyjí a Thayatal získali certifikát Federace Europarc jako ocenění kvality příhraniční spolupráce mezi oběma institucemi. V prosinci Česká republika vstoupila do Schengenského prostoru. Lidé v národním parku tak mohou volně překračovat hranice.

2008 Turisté se mohli vydat na Sealsfieldův kámen podél řeky
Po dlouhých letech se mohli turisté znovu vydat po značené cestě ze Znojma na Sealsfieldův kámen podél Znojemské přehrady. Na jaře lesníci káceli rizikové stromy na Pašerácké stezce u Čížova. Členové znojemského Okrašlovacího spolku v terénu vyznačili několik místních turistických okruhů. Byla vydána rozsáhlá publikace Chráněná území ČR – díl Brněnsko s kapitolami o NP Podyjí. Třináct zájemců úspěšně absolvovalo sedmidenní školení pořádané Správou NP Podyjí a obdrželo certifikát průvodce parkem.

2009 Odborníci zaznamenali výskyt netopýra zimního a nalezli blatěnku a slučku
Na podzim Správa parku dokončila rekonstrukci Mniszkova kříže naproti Vranovskému zámku. Na okraji národního parku instalovalo Sdružení obcí Daníž a Správa parku osm informačních panelů o přírodě a obcích v Podyjí. V září začal fungovat Svazek obcí Národního parku Podyjí. Odborníci v parku poprvé nalezli blatěnku vodní a slučku malou. Poprvé také zaznamenali v Podyjí přezimujícího netopýra zimního.

2010 V Podyjí se objevila kobylka sága a začalo sčítání návštěvníků
V dubnu na patnácti místech Správa parku instalovala sloupky pro automatický monitoring návštěvníků a zahájila přípravu nového terénního informačního systému. U Fládnitzské chaty odborníci objevili velmi vzácnou kobylku sága. Správa NP Podyjí začala také vydávat sérii nových informačních skládaček pro veřejnost.

2011 – Lidé vysázeli sedm set dubů z Podyjí a turistům začal sloužit nový terénní informační systém
Školy, obce ale i jednotlivci ze Znojemska vysázeli více než sedm set dubů vypěstovaných ve školkách národního parku. Zapojili se tak do kampaně „Zasaď strom z Národního parku Podyjí“. Správa parku dokončila a na Ministerstvo životního prostředí předala nový plán péče o NP Podyjí. Turisté se mohou dozvědět zajímavé informace z šestadvaceti nových panelů terénního informačního systému. Klášter Louka hostil mezinárodní konferenci věnovanou 20. výročí zřízení parku. Správci parku zde představili i novou publikaci o Národním parku Podyjí. Do emailových schránek začal zájemcům chodit elektronický infozpravodaj Podyjské e-listí.

PETR LAZÁREK, JAN KOS, SPRÁVA NP PODYJÍ