…Ve vztahu k odpovědnosti ředitele Správy nemovitostí lze uvažovat o odpovědnosti v oblasti jak pracovněprávní, tak i v krajním případě v oblasti trestněprávní…

…V souvislosti s možným dělením zakázek malého rozsahu je ovšem nutné se zaobírat odpovědností dalších osob, které se na výběru konkrétních dodavatelů podílely … Z podkladů, které měl auditor k dispozici, lze odvodit, že nejčastěji členy hodnotící komise byli členové rady města Znojma …

Vzhledem k uvedeným skutečnostem je zcela zřejmé, že členové hodnotící komise postupovali při hodnocení nabídek zcela nestandardně … Z popsaného jednání auditor nemůže vyloučit, že by členové rady města nemohli být vystaveni i trestněprávní odpovědnosti ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení…

…při prodeji jednotlivých bytových jednotek městem Znojmem docházelo ke spekulativním prodejům bytových jednotek, když kupní cena ani zdaleka neodpovídala kupní ceně bytové jednotky stanovené ve vypracovaném znaleckém posudku…
…podezření, že by se při převodech bytových jednotek mohlo v některých případech jednat o převod spekulativní, podporuje i skutečnost, že docházelo nejprve k uzavírání nájemních smluv … V ten samý den byla nájemkyni odeslána pozvánka k jednání ohledně prodeje bytu, a rovněž v tentýž den byla nájemkyni odeslána nabídka ke koupi bytu za kupní cenu 141.660,- Kč…

…V případě zahájení spolupráce města Znojma se znalcem, Ing. Cupalem, bylo z předložené dokumentace zjištěno, že docházelo k zadávání znaleckých posudků pozemků Znojma pouze tomuto jedinému znalci … Z předložené emailové dokumentace (mezi ním, tajemníkem úřadu města Znojma, Ing. Krejčířem a paní Horákovou) navíc vyplynulo, že sám Ing. Cupal připravil návod a odůvodnění, proč má být zadání oceňování pozemků zadáno pouze jedinému znalci…

…V průběhu auditní činnosti byly zjištěny nedostatky odboru rozvoje. Ve většině případů se jedná o závažné rozpory se zákonem o veřejných zakázkách, které ze strany ÚOHS mohou být posuzovány jako správní delikt…

…je nutné zmínit, že námi kontrolovaná zadávací řízení organizovala společnost RTS … … Z přehledu jednotlivých smluv vyplývá, že nejčastějším zhotovitelem v uvedených smlouvách byly společnosti VHS plus a Pozemní stavby … Ve většině smluv byla sjednaná nestandardní rozhodčí doložka Evropským rozhodčím centrem …
…V praxi se dokonce stává, že rozhodce může být „napojen“ na podnikatele – žalobce…