Když se v roce 2020 rozhodli dominikáni klášterní budovu v Dolní České prodat, jednali znojemští zastupitelé o možnosti přestěhovat sem městský úřad. To ale nebylo kvůli nedostatku místa možné.

Zástupci církve poté nabídli farnost na odkup premonstrátům z padesát kilometrů vzdálené Nové Říše. „Jsme ve spojení i s panem děkanem Bartošem a jsme rádi, že naše rozhodnutí koupit bývalý dominikánský klášter přijal s radostí.“ popsal opat novoříšského kláštera Marian Rudolf Kosík.

Kanonie premonstrátů v Nové Říši získala po roce 2013 zpět lesy, rybníky, pole a hospodářské budovy, na kterých se podepsal zub času a nedostatečná péče. Protože je u většiny lesů nutná nová výsadba, nezískávají z pozemků řeholníci dostatek peněz. „Postupně zalesňujeme, ale výtěžek z nových lesních porostů, který by zabezpečil chod kláštera, budou požívat až budoucí generace řeholníků. Abychom do té doby mohli konat službu, musíme být soběstační i z dalších zdrojů hospodaření. Proto jsme se rozhodli k odkoupení znojemského dominikánského kláštera. To s sebou ovšem nese nové výzvy a starosti,“ vysvětlil odkup kláštera kněz pověřený ekonomickou správou kláštera v Nové Říši Štěpán Jiří Novák.

V přední budově dominikánského kláštera zůstanou ordinace lékařů a kanceláře Oblastní charity Znojmo. Zadní budovu, která je v horším stavebně-technickém stavu, budou premonstráti chtít v budoucnosti zrekonstruovat a přizpůsobit jejím dalším účelům.

Farní budova i nadále zůstává ve vlastnictví dominikánů pro jejich využití a také pro potřeby místních farníků a farní kanceláře. „I když máme rozdílné poslání a rozdílný střih hábitu, věřím, že bratři v bílém budou i ve Znojmě dobrými sousedy,“ říká převor znojemského dominikánského kláštera Damián Němec s odkazem na bílou barvu hábitu, která je typická jak pro dominikánský, tak i pro premonstrátský řád.

Historie kláštera

Historik a znojemský zastupitel Jiří Kacetl připomíná společenský přínos znojemského kláštera. „Společně s klášterem kapucínů na Dolním náměstí to byly od josefinských reforem až do roku 1950 jediné dva fungující kláštery ve Znojmě a významně přispívaly k společenskému a zejména i vzdělanostnímu životu. Z řad dominikánů se rekrutovali významní učitelé, umělci či hudebníci,“ uvedl.

Klášter dominikáni založili okolo roku 1230, ještě za vlády Přemysla Otakara I. V průběhu staletí byl oblíbený u panovníků i poutníků. Přežil i zkázu, když v roce 1400 a potom i v roce 1555 z velké části vyhořel. Klášter zůstal zachovaný i přes josefinské reformy na konci osmnáctého století, kdy bylo mnoho klášterů ve Znojmě zrušeno. Týkalo se to klášterů, ve kterých působili například jezuité, klarisky, františkáni a premonstráti.

Dominikánský klášter ve znojemské Dolní České je nově majetkem premonstrátů z Nové Říše. | Video: Deník/Ilona Pergrová

Klášter se stal součástí znojemského života až do padesátých let minulého století, kdy minulý režim donutil řeholníky klášter opustit. Stalo se tak kvůli komunistické akci K. „Při akci komunisté pozatýkali bezbranné mnichy, kněze a učitele náboženství, jejichž obliba u místních věřících byla omezeným a často nevzdělaným rudým pohlavárům trnem v oku,“ vysvětlil Kacetl.

Po Sametové revoluci se mohli dominikáni do kláštera vrátit. Do zadní části kláštera se nastěhovaly mnišky, zatímco dominikáni obydleli faru. Následný zvrat znamenalo v roce 2014 rozhodnutí z centra řádové provincie v Praze. Pro nedostatek řádových bratří byl znojemský klášter zrušen. V září toho roku dominikáni opustili duchovní správu u kostela Nalezení svatého Kříže. V prosinci 2019 se farnost rozloučila i s mniškami, které se přestěhovaly do Uherského Brodu. Mělo se jednat pouze o dočasné opatření, ale po stálém nedostatku personálu se dominikáni rozhodli klášterní budovu prodat.

Klášter slouží, a podle sdělení města bude dá sloužit, i společenským účelům.

Dominikánský klášter ve Znojmě hostil Slavnosti Svatomartinského a mladého vína. | Video: DENÍK/Jiří Eisenbruck