„Do doby schválení rozpočtu na rok 2012 se bude obec Hodonice řídit následujícími pravidly rozpočtového provizoria. Bude zabezpečeno plnění běžných příjmů, případně kapitálových příjmů.

Budou hrazeny výdaje neinvestiční i investiční z již dříve uzavřených smluv a veškeré výdaje tak, aby zabezpečily plynulý chod úřadu a obce a jí zřízené příspěvkové organizace,“ informují představitelé Hodonic na internetové úřední desce.

Rozpočtové provizorium odsouhlasilo všech jedenáct přítomných zastupitelů. Ti rovněž pověřili starostu Petra Korgera k vydání rozpočtového opatření na prosinec letošního roku.

„Zastupitelstvo dává za úkol finančnímu výboru a starostovi, aby ve spolupráci s hlavní účetní obecního úřadu do příštího zasedání připravili rozpočtový výhled na tři roky ke schválení,“ informuje server obce.

Zastupitelé na téže schůzi projednávali i záměr zřídit pozici místostarosty jako uvolněnou. Návrh starosty Korgera nakonec po dvou protinávrzích prošel. Pozici místostarosty zastává bývalý starosta Jan Rožnovský, který letos na jaře na post starosty ze zdravotních důvodů rezignoval.