Od návrácení historického lesního majetku městu Znojmu v roce 1992 se řešila otázka, jakým způsobem zpětně nabyté lesy obhospodařovat a jak stanovit výši nájemného. Vždy platilo, že peníze získané prodejem vytěženého dřeva byly použity jednak na úhradu nákladů nutných k zachování podstaty lesa a s vedením města dohodnutá část příjmů byla pak odvedena ve formě nájemného do městského rozpočtu. Nikdo v minulosti nepochyboval o tom, že peníze vkládané do pěstební činnosti, údržeb budov, cest i do ostatních činností potřebných pro dobrý stav lesa, jsou vkládány ve prospěch lesního majetku města a tedy i ve prospěch města samotného. Naším cílem vždy bylo zajistit při dobré péči o lesy města Znojma i přiměřený zisk pro městský rozpočet.

Co se na tomto principu změnilo příchodem nového vedení města po loňských volbách? Jsem přesvědčen, že z naší strany nic. Nikdo z pracovníků Městských lesů nezačal zbůhdarma rozhazovat peníze na zbytečné práce, ani jsme si nezačali vyplácet nepřiměřené odměny. Nadále celý kolektiv pracoval tak, jak mohl nejlépe ve prospěch námi obhospodařovaného lesa a tím i ve prospěch města. Přesto byla naše práce od Vašeho nástupu do funkce starosty zlehčována a zpochybňována, zejména v otázce výše nájemného. Bohužel jste se ani v nejmenším přímo nezajímal o výsledky naší práce a jestli se dobře pamatujete, jednali jsme spolu osobně o lesích pouze dne 29. ledna a to půl hodiny, kdy jsem se Vás snažil přesvědčit, že tržní výši nájemného lze místo vyhlášení výběrového řízení zjistit snadněji a bez rizik např. provedením auditu a že je třeba se bavit o tom, jakým způsobem si Vy a nové vedení města představujete obhospodařování městských lesů.

Že se tedy musíme bavit o novém politickém zadání pro organizaci a že z tohoto zadání pak objektivně vyplyne i možná výše nájemného. Mnou navrhovaná další jednání, ani Vaše slíbená návštěva městských lesů se však již nekonala a zřejmě Vám stačily pro utvoření vlastního názoru zprostředkované informace získané od lidí z Vašeho okolí, případně od tzv.odborníků ze zemědělské komise. Názor této komise byl patrně dostačující pro Váš úsudek, že nájemné placené Městskými lesy Znojmo není v pořádku a že je nutno si výši nájemného ověřit vyhlášením výběrového řízení. Vůbec Vám nevadilo, že zemědělská komise je sestavena z převážné většiny z laiků, kteří s řízením lesnické firmy nikdy nepřišli do styku.

Jejich jedinou kvalifikací pro práci v zemědělské komisi byla snad více či méně vzdálená příbuznost jejich profese se zemědělstvím a lesnictvím, vždyť lesnické vzdělání mají pouze dva členové této komise, oba dva však pracují na nejnižších místech lesnického provozu a za svoji profesní dráhu se s řízením žádné firmy, ani s ekonomikou firem v současných podmínkách vůbec nesetkali. Tím rozhodně nechci zpochybňovat vzdělání a kvalifikaci členů zemědělské komise, jistě jsou ve svých profesích dobrými odborníky, ale příslušnost či náklonnost k určité politické straně, na základě které byli do zemědělské komise jmenováni, je podle mne velice slabá kvalifikace pro posuzování výsledků lesnické firmy. Názor této komise však byl zřejmě pro získání Vašeho negativního názoru na výsledky Městských lesů velice významný, když jste tak energicky prosazoval vyhlášení výběrového řízení. Nebo se za vyhlášením výběrového řízení skrývalo něco úplně jiného?

Negativní názor na výsledky hospodaření za mého působení je ve Vás již tak hluboce zakořeněn, že neváháte v tisku lživě informovat i veřejnost, jen abyste podpořil a zdůvodnil nutnost vyhlášení dnes již zrušeného výběrového řízení. Jinak si nedovedu vysvětlit, že opakovaně (Znojemsko 17.7.2006, Znojemské listy 19.7.2006) uvádíte nesprávné údaje o odváděném nájemném z Městských lesů v minulém období, a po mém požadavku na uveřejnění odpovědi ve smyslu zákona č.46/2000 Sb. s opravou chybných údajů, tuto skutečnost omlouváte tím, že jste neměl při rozhovoru správné údaje po ruce. Při psaní sloupku do Znojemských listů jste taky neměl správné údaje po ruce? Takovéto výmluvě věří snad jen malé dítě, od starosty města jsem očekával více čestného a charakterního jednání.

Uveřejnění nepravdivých údajů o právnické, nebo fyzické osobě, které vede ke snížení cti a vážnosti dané osoby je podle § 206 trestního zákona klasifikováno jako trestný čin pomluvy se všemi důsledky pro osobu, která tyto údaje uvedla. Protože nesprávné údaje o výši nájmu placeném městskými lesy městu se jednoznačně dotkly mé cti a odborné způsobilosti a poškodily mě v zaměstnání, jsem nucen se přiměřeně bránit. Tyto nepravdivé údaje byly Vámi uveřejněny, jak jsem již uvedl, nejen ve Znojemsku, kde již odpověď podle § 10 tiskového zákona byla uveřejněna, ale i ve Znojemských listech. Žádám Vás tedy, jako statutárního zástupce vydavatele, o uveřejnění odpovědi opět podle § 10 uvedeného tiskového zákona i v nejbližším čísle Znojemských listů s uvedením správné výše nájemného odváděného za mého působení ve funkci ředitele. Pro zpracování této „odpovědi“ použijte prosím údaje z mého dopisu, který jsem Vám zaslal dne 19.7.2007.

Nepoužívejte však prosím formulace o tom, že jsem nájemné zvýšil poté, co začaly pochyby o výši původního nájemného. Je to Váš názor a Vaše pojetí. Moje stanovisko je zcela odlišné a vyplývá opět z minulého dopisu. Nehodlám znovu příliš podrobně opakovat, že peníze jsou v lesním hospodářství získávány převážně těžbou dříví a jeho prodejem a že zvýšené nájemné bylo nabídnuto městu v průběhu ledna poté, kdy byla dokončena obchodní jednání s odběrateli o cenách dříví na I.čtvrtletí roku 2007 a kdy jsme mohli odpovědně stanovit vyšší nájemné. Pokud by zvýšení cen dříví na trhu nenastalo, nemohlo by být ani zvýšeno nájemné, ať by pochyby vedení města o výši nájemného byly jakkoli velké. Obecně je pro mě Váš přístup ke stanovování výše nájemného opravdu těžko pochopitelný. Nájemné jsem vždy navrhoval po důkladné analýze situace na trhu se dřívím, po zvážení všech možností, které les a lesní hospodářský plán skýtal a po vypracování podrobného a detailního finančního plánu.

Vy naopak berete tento proces skoro jako souboj, nebo přetlačovanou, kdo nad kým vyhraje. Zda starosta přinutí ředitele k vyššímu nájemnému pro město, nebo naopak ředitel organizace obhájí svoji navrhovanou výši. Tím, kdo však na takovýto přístup bude doplácet, bude bezpochyby les a musím Vám připomenout, že les v majetku města. Vy první, pane starosto, byste se měl chovat k tomuto majetku jako vlastník a nevidět jen položky v městském rozpočtu.

Ještě poznámka k nájemnému slíbenému novým ředitelem. I toto nájemné je pouze odhadované a očekávané a i toto nájemné bylo stanoveno na základě vývoje současných cen dříví na trhu a výhledu do konce roku. Při případném poklesu cen dříví ve III. a IV. čtvrtletí roku nebude vytvořen plánovaný zisk a slíbené nájemné nebude buďto zaplaceno vůbec a nebo jen díky rezervám vytvořených v minulých letech. Pak by tedy bylo ale zaplaceno na úkor lesa, protože tyto rezervy byly vytvořeny pro případy nečekaných klimatických výkyvů a kalamit, rozhodně ne pro vyrovnávání zisku za účelem odvodu nájemného. Ledaže by Vaše působení ve funkci starosty, kdy de iure zastupujete vlastníka, tedy město, bylo pro les kalamitou. Pak by i případné čerpání rezerv bylo snad alespoň trochu opodstatněné.

Po celou dobu mého desetiletého působení ve funkci ředitele jsem byl loajálním zaměstnancem města a poctivě jsem využíval všechny možnosti, jak vytvořit vyšší zisk a odvést co nejvyšší nájemné pro město. Rozhodně na mě nikdo nemusel vytvářet při stanovování nájemného nátlak a vyslovovat o výši nájemného pochyby za účelem jeho zvýšení. Pokud se domníváte, že jen vytvářením nátlaku na zaměstnance a nastolením atmosféry strachu a nejistoty, čehož jsem byl svědkem na městském úřadě, lze řídit nějakou firmu nebo město, je to jen Váš názor, ale rozhodně to nemá nic společného s moderním a účinným řízením jakéhokoliv seskupení lidí.

Při mém odvolání jste si na mě udělal čas jeden a půl minuty, ale i při tak krátké době jste mi neopomněl sdělit, že si nepřejete žádnou další medializaci mého odvolání, že by to nebylo přínosem pro žádnou ze stran. Já rozhodně nejsem příznivcem probírání všeho přes sdělovací prostředky, ale očekával jsem i solidní a korektní jednání od Vás. Záměrné zkreslování odváděného nájemného, uveřejňování úmyslně zkrácených tabulek o odváděném nájmu, nepravdivé údaje o vedení myslivosti a další zkreslené údaje, které byly z Vaší strany o mé práci zveřejněny, však vrhají velmi špatné světlo na hospodaření Městských lesů za mého působení. Proto se musím bránit i já přes sdělovací prostředky a budu se bránit i nadále, pokud budou podobné informace z Vaší strany, pane starosto, dále uveřejňovány. A že jsou tyto informace získávány opakovaně od Vás mně potvrdili jak páni redaktoři jednotlivých periodik, tak i fakt, že např.tabulku s odvedeným nájemným od roku 1992 do roku 2006, která byla ve zkrácené, Vašim záměrům vyhovující podobě uveřejněna, jsem poskytl jenom Vám. Další případné pokračování celé problematiky kolem Městských lesů ve sdělovacích prostředcích záleží tedy na Vás.

V Kuchařovicích 29.7.2007
Ing.Jelínek Petr