Koordinační výbor Občanského fóra (KVOF) okresu Znojmo vydal 11. prosince 1989 stanovisko k jednání s představiteli Okresního národního výboru (ONV) Znojmo.

1. Občané okresu Znojmo vyslovují nedůvěru prostřednictvím KVOF Radě ONV Znojmo a celému stávajícímu aparátu ONV Znojmo s ohledem na nepružný postoj k současnému dění a na jejich činnost v předcházejícím období.

2. KVOF doporučuje s ohledem na výše uvedenou skutečnost neprodlené odstoupení stávající Rady ONV Znojmo, včetně tajemníků a celého výkonného aparátu. Navrhuje sestavit novou Radu ONV Znojmo po předchozí konzultací s OF dne 28. 11. 1989.

3. KVOF dále s ohledem na potřebu spolupráce při návrhu složení nové Rady ONV Znojmo žádá o vyhotovení a předáni seznamu všech poslanců zvolených v okrese Znojmo do všech stupňů zastupitelských sborů - ONV, MěNV, KNV (krajský národní výbor), FS (federální shromáždění), ČNR (Česká národní rada).

4. V zájmu zajištění průběžné a podrobné informovanosti OF žádá, aby mohlo trvale až do řádných voleb vysílat do jednání svého zástupce jako pozorovatele .

K upřesnění vzájemných stanovisek se OF zavazuje poskytnout potřebnou součinnost při sestavování nové kandidátky Rady ONV Znojmo.
Prohlášení KVOF Znojmo. Z různých podniků našeho okresu docházejí zprávy do KVOF. Bylo zjištěno, že někteří majitelé bytů spolupracovali s STB a do svých soukromých bytů zlákali ke své činnosti některé příznivce, kteří měli zájem vstoupit do OF. Bohužel také byli občané s odpůrci OF přesvědčováni, že OF neuskuteční svůj program k demokracii a skončí neúspěchem jak protagonisté v roce 1968.

Praktiky KSČ pro boj s Občanským fórem – letáky KSČ z 8.12.1989, rozšiřované v okrese Znojmo:
- Smířit se s tím, že KSČ nebude mít vedoucí úlohu garantovanou v ústavě. Brzdit však další změny v ústavě a navazujících právních předpisech.
- Neprovádět žádné praktické změny před schválením změn v prováděných vyhláškách. Např. v systému nomenklatury a kádrové práce, v otázce lidových milicí, v rozdělení odpovědnosti a pravomoci.

- Tvrdit, že jsme poučeni chybami a že za všechno mohlo vedení. Poukazovat na to, že vedení nevyhovovalo ani řadovým komunistům. Akční program pro sjezd se bude překrývat obsahově s programem OF. Poukazovat na to, a tedy na zbytečnost OF.
- Vést dialog s Obrodou, která je součásti OF. Co nejvíce členů KSČ musí pracovat v Obrodě, tedy současně i v OF, i když s některými jejich požadavky nebudeme souhlasit.

- Nenechat dál rozšiřovat OF ve městech a obcích, které mohou zabránit propagaci OF. Neposkytovat v příznivých termínech velké prostory ke shromažďováni a prostředky k propagaci.
- Oddělit studenty od OF, poukazovat na to, že byli zneužiti, že OF nerespektuje jejich zájmy SSM (Socialistický svaz mládeže). Případně, že SSM vytlačuje na okraj dění.

- Ekonomický program rozvíjet pouze na bázi socializmu. Poukazovat na nebezpečí restaurace kapitalismu, ztrátou sociálních výhod, soukromé vlastnictví výrobních prostředků a z toho plynoucí vykořisťování, nezaměstnanost atd.

Skutečností ale bylo jejich zklamání, když OF upevňovala svoji pozici zásluhou většiny občanů i mnoha komunistů v podnicích a institucích včetně škol - studentů i učitelů. Je tedy věcí každého občana, aby si každý sám porovnal vyjádření OF a KSČ a jaké bylo před dvaceti lety.