V dokumentu obě strany prohlašují, že chtějí do desátého září zpracovat a odevzdat projekt s nímž, se budou ucházet o podporu z evropských fondů. „Zaměřujeme se na oblast cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce. O konkrétních podrobnostech a praktické podobě nyní jednáme. Jednotlivé nápady musíme nejprve zkonzultovat s odborníky, abychom do projektu zahrnuli jen věci, které odpovídají zaměření příslušného operačního programu,“ dodal starosta.

Memorandu se přímo netýká projektu, který před časem připravila Znojemská Beseda. „Ten byl určen pro jiný program a týkal se přímo Znojma. Se společným záměrem, který chystáme s přáteli z Retzu se ale může vhodně doplňovat,“ konstatoval Nezveda.

DOKUMENT:
Memorandum o partnerství mezi Městem Retz a Městem Znojmo

Preambule

Představitelé Města Retz a Města Znojma, při vědomí, že rozvoj vzájemné přeshraniční spolupráce mezi Městem Znojmem a Městem Retz přispívá k prohloubení dobrých sousedských vztahů, se rozhodli navázat na dlouholetou spolupráci zakotvenou ve smlouvě o partnerství měst z roku 1998 a na základě dosavadních výsledků v ní pokračovat v nové formě.

Předmět memoranda

Město Retz a Město Znojmo tímto deklarují svoji podporu při vypracování a realizaci společného přeshraničního projektu, který povede k prohloubení partnerství obou měst a posílení spolupráce především v oblasti cestovního ruchu. Město Retz jako vedoucí partner bude společně s partnerem projektu - Znojemskou Besedou – s projektem usilovat o podporu z programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 - 2013. Projekt bude podán na příslušná místa nejpozději do 10. září 2008.

Gremium pro spolupráci

Ze zástupců rakouského a českého partnera bude pro přípravné práce ustanovena společná pracovní skupina.

Závěrečná ustanovení

Memorandum se uzavírá v německém a českém jazyce. Je vyhotoveno ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.