Kdy město Znojmo zjistilo havarijní stav?

V lednu roku 2012 jsme zjistili na základě dodavatelské faktury z Vodárenské akciové společnosti vyšší odběry vody, než byla průměrná spotřeba předešlých měsíců. Tento stav jsme nechali prověřit.  Pracovníci údržby Správy nemovitostí města Znojma (SNMZ) zjistili poruchu prasklého potrubí ve sklepě pod varnou. Tuto závadu následně opravili. Po dalších kontrolách pracovníků SNMZ bylo zjištěno, že únik vody stále pokračuje.

Proč nedošlo k uzavření vodovodního řádu, aby voda netekla?

Toto je mylná informace. Ihned po zjištění byl vodovodní řád zastaven. Netekla voda ani do Informačního centra u rotundy. Byl zajištěn náhradní zdroj pitné vody.

Jsou na potrubí závislé nějaké domácnosti či firmy? Jaké?

Znojemský hrad, infocentrum, nájemce hradního domku pan Minarech, vrátný pivovaru, nájemce Hostanky  pan Reška.  Do zahájení sezony je potřeba, aby byl co nejdříve zprovozněn.

Pokud potrubí zásobuje vodou jen hrad a pivovar, nestačilo je pouze uzavřít, když voda v těchto objektech není aktuálně vůbec potřeba?

Určitě nestačilo. Nastal by problém s veřejnými WC. A zejména zajištění provozuschopnosti požárních hydrantů, které jsou na ně napojeny.

Kdy došlo k zahájení výkopových prací?

Ve středu osmadvacátého března dopoledne.

Za kolik peněz tato zakázka bude?

Tato oprava byla naceněna na zhruba sto sedmatřicet tisíc korun bez DPH. S ohledem na provádění odstranění havarijního stavu bude definitivní cena ještě upřesněna po dokončení všech prací.

Bylo na tyto práce vypsáno výběrové řízení?

Výběrové řízení řádně proběhlo. Závěr výběrového řízení byl schválen na poradě vedení dne třiadvacátého března.

Kdy Správa nemovitostí (či město) požádalo o vydání povolení či závazného stanoviska na výkopové práce?

Dvacátého osmého března město Znojmo zastoupeno odborem investic a správy nemovitostí a na základě obdržené telefonické informace od SNMZ požádalo odbor školství, kultury a památkové péče (OŠKaPP) o místní šetření a také ten den byl osloven zástupce archeologického ústavu Brno, pracoviště Znojmo, se kterým bylo provedeno  místní šetření. Po osobní domluvě se zástupcem  OŠKaPP byl stanoven termín místního šetření na dvacátého devátého. Tento den zde byla zároveň předána zástupcem vlastníka (město) žádost o vydání závazného stanoviska.

Bylo již vydáno závazné stanovisko či povolení na výkopové práce?

Zatím nebylo. OŠKaPP čeká na vyjádření památkového ústavu.

Proběhlo vše, a to i po stránce úřední, v pořádku?

S ohledem na havarijní stav ano. Vzhledem k tomu, že se jednalo o havárii, proběhla místní šetření na místě samém, kde byl upřesněn další postup prací.

Mělo město stavební povolení na výkopové práce?

To není nutno vydávat. Výkopové práce jako takové spojené s výměnou vodovodní přípojky samostatně nepodléhají režimu stavebního zákona.  Oprava havarijního stavu – výměna vodovodní přípojky ve stávající trase je stavební úpravou stávajícího zařízení, která nevyžaduje  územní rozhodnutí  ani územní souhlas a   nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Vzhledem k tomu, že se jedná o lokalitu památkové rezervace,  nezbavuje toto ustanovení  investora povinnosti vyžádat si souhlas příslušného orgánu památkové péče, což bylo učiněno. Archeologický průzkum byl dokončen a v současné době se zpracovává závěrečná zpráva.

Bude zahájeno nějaké správní řízení? Kým a kdy?

OŠKaPP vede řízení podle zákona o státní památkové péči. Závazné stanovisko OŠKaPP bude vydáno k již probíhající akci (havarijní stav) a nikoli k záměru. Z vydaného závazného stanoviska vyplynou pro investora (město) jisté podmínky. Budou-li v průběhu realizace této akce všechny podmínky splněny, bude řízení zastaveno.