Název veřejné zakázky: Revitalizace hradebního pásu, Znojmo, Dolní Česká. Předpokládaná cena 9250000 Kč bez DPH. Organizátor řízení: RTS, a.s.
Vítězná nabídka: Pozemní stavby, spol. s r.o.

Opětovně nám byla předložená nekompletní dokumentace o průběhu zadávacího řízení. Nebyly nám předložené nabídky jednotlivých uchazečů, tudíž nebylo možné posoudit, zda jednotlivý uchazeči splnili kvalifikační předpoklady a zda zadavatel hodnotil nabídky korektně.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila částku 9 250 000 korun. Nabídková cena vítězného uchazeče činila částku 12 275 085 korun. Komise zadavateli před uzavřením smlouvy o dílo doporučila zajistit kontrolu cenové nabídky. Z dokumentace nevyplývá, že zadavatel tuto kontrolu učinil.

Nebyla nám předložená písemná výzva k podání nabídek, tudíž nelze ověřit dodržení lhůty pro podání nabídek.
V zadávacím řízení byl vyloučen uchazeč společnost BETOSTAV, spol. s r.o. v důsledku nesplnění kvalifikačních předpokladů. Nabídky uchazečů nám předložené nebyly, tudíž nelze posoudit správnost posouzení kvalifikace zadavatelem. Z protokolu o posouzení kvalifikace dodavatelů vyplývá, že uchazeč předložil prosté kopie dokladů, pojistná smlouva nezahrnovala obecnou odpovědnost a uchazeč při prokazování technických kvalifikačních předpokladů nedoložil certifikát dle norem řady ČSN EN 9000. Komise v tomto protokolu konstatovala, že popsané nedostatky kvalifikačních předpokladů mohly být odstraněny postupem dle § 59 odst. 4 ZVZ, ale takový postup by byl ryze formální, protože nabídka uchazeče není dle kritérií nejvhodnější. Nebylo nám předložené ani rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče.

Zdroj: Zpráva auditora