…Správa nemovitostí nepostupovala v souladu se Směrnicí č. 3/2007. Auditor se domnívá, že v některých uvedených případech mohlo docházet i k porušování Zákona o veřejných zakázkách.

Současně dle názoru auditora docházelo k realizaci stavebních prací v rozsahu a v cenách, které v řádu milionů nebo desítek milionů korun českých mohou přesahovat náklady, které by se skutečně vynaložily, pokud by byli jednotliví dodavatelé vystaveni skutečné soutěži konkurenčních nabídek při zadávacích řízeních…

…Z hlediska odpovědnosti za shora uvedená porušení je možné uvažovat předně o odpovědnosti ředitele Správy nemovitostí, kterému zjištěná pochybení zejména při dělení veřejných zakázek mohou být kladena za vinu.

Ve všech případech dělení zakázek ředitel Správy nemovitostí odkazoval na pokyny bývalého tajemníka městského úřadu Ing. Krejčíře.
Tato výmluva ovšem nemůže obstát, neboť Správa nemovitostí je příspěvková organizace se samostatnou právní subjektivitou, v jejímž čele stojí ředitel jako statutární orgán.

Co se týká odpovědnosti za přípravu veřejných zakázek, zadávacích dokumentů, jakož i rozhodnutí, jaké zakázky budou v průběhu roku realizovány, to vše je dle Zákona o veřejných zakázkách v odpovědnosti zadavatele, tj. Správy nemovitostí a jejího ředitele…

…Ve vztahu k odpovědnosti ředitele Správy nemovitostí lze uvažovat o odpovědnosti v oblasti jak pracovněprávní, tak i v krajním případě v oblasti trestněprávní.

Zaměstnanec, resp. v případě ředitele Správy nemovitostí vedoucí zaměstnanec, odpovídá za škodu do výše čtyř a půl násobku průměrného měsíčního výdělku za situace, kdy ke vzniku škody došlo z jeho nedbalosti. Do výše skutečné škody odpovídá zaměstnanec v případě, kdy škodu způsobil úmyslně…

Eventuální vznik pracovněprávní povinnosti nelze vyloučit ani u osob, které měly ve Správě nemovitostí na starosti technickou stránku jednotlivých stavebních akcí.

Zdroj: Zpráva o provedení auditu města Znojma