„Dle popisu servisní činnosti společnosti TOP Servis probíhal servis a opravy bez jakékoliv interní kontroly. Jak vyplynulo z informací Ing. Malíka o opravě a výměně součástek kopírovacích strojů rozhodoval servisní technik společnosti TOP Servis. S vědomím toho, že auditor není odborníkem na kopírovací techniku, považuje statisícové měsíční náklady na opravy a servis kopírovacích strojů za poměrně vysoké, a to zejména za situace, kdy údajně v době provádění auditu již takové částky společností TOP Servis účtovány nejsou,“ píše se mimo jiné ve zprávě auditora.

„Společnost TOP Servis po období 2005 až 2010 dodávala městu Znojmu zboží za opakovaného porušování Směrnice č. 3/2007 a Zákona o veřejných zakázkách. Z hlediska odpovědnosti za případnou škodu, která mnohdy nekontrolovanou činností ze strany TOP Servisu mohla městu Znojmu vzniknout, nese zejména vedoucí odboru Ing. Juránek,“ píše se dále v dokumentu.
„U dodávek klimatizačních jednotek, které byly městu Znojmu dodány na základě smluv o dílo ze dne 22.9.2009, může nést odpovědnost hodnotící komise, která nabídky společnosti TOP Servis vybrala jako nejvhodnější, a dále i bývalý starosta Ing. Nezveda, který se společností TOP Servis smlouvy o dílo za město podepsal,“ tvrdí auditor.

„Společnost TOP Servis dodala na základě třech smluv o dílo klimatizační jednotky do budovy na náměstí Armády za částku ve výši 3,06 milionu korun, do budovy na Obrokové ulici za 851 tisíc korun a na Masarykově náměstí do restaurace U Zlaté konve za částku 698 tisíc korun. Výběr společnosti TOP Servis byl stvrzen Usnesením č. 96/2009 a následně smluvně zajištěn podpisem starosty Ing. Nezvedy. Shora popsaným jednáním mohlo dojít k porušení Zákona o veřejných zakázkách, neboť celkový součet plnění poskytnutého společností TOP Servis dosáhnul limitu pro zadání veřejné zakázky ve formě tzv. podlimitního zadávacího řízení,“ dodává zpráva auditora.

Ani Vysočanská lesní pozornosti auditorské firmy neunikla. „Při kontrole podkladů souvisejících s těžbou dřeva bylo zjištěno, že v roce 2008 těžbu prováděla společnost Vysočinská lesní, která obdržela odměnu v celkové výši 6,152 milionu korun. Při výběru těžaře pro rok 2009 došlo k rozdělení veřejné zakázky, neboť byla provedena dvě zadávací řízení malého rozsahu. V obou případech byla vybrána společnosti Vysočinská lesní, jejíž nabídka činila 1,016 milionu korun a 1,006 milionu korun. Nicméně celkově společnost Vysočinská lesní vyfakturovala za těžební činnost v roce 2009 částku ve výši cca 3,6 milionu korun, tedy značně přesahující vysoutěžené částky ve dvou zadávacích řízeních malého rozsahu,“ tvrdí auditor.