„K loni projednanému konceptu územního plánu se vyjádřilo patnáct úřadů a obdrželi jsme dvě stovky připomínek a námitek od majitelů nemovitostí a dalších lidí. Všechny jsme vypořádali a nyní předkládáme ke schválení pokyny pro zpracování návrhu územního plánu,“ napsala do situační zprávy pro zastupitele vedoucí odboru výstavby znojemské radnice Olga Neulingerová.

K předloženým pokynům měl několik připomínek zastupitel Jiří Kacetl, který z pověření zastupitelstva na přípravě dokumentů územního plánu spolupracuje. „Celkově mám z výsledné podoby dokumentu velmi pozitivní dojem. Obsahuje většinu věcí, které chyběly v konceptu. Potěšilo mě, že zastupitelé přijali mé připomínky,“ řekl Kacetl.

Chystaný plán například počítá s tím, že v areálu staré nemocnice může vyrůst parkovací dům. „V předloženém dokumentu urbanisté již pevně určili místo, kde může stát. To by ale musel respektovat i regulační plán, který jednou určí budoucí využití areálu. Navíc by na zvoleném místě přehradil možný průchod mezi ulicemi Dyjská a Na Kolbišti. Proto jsem navrhl, aby zmínka o hromadném parkování byla jen v textu. Konkrétní místo vhodněji určí až pozdější tvůrce regulačního plánu,“ dodal Kacetl.
Připravovaný plán zřejmě zklame ty, kdo od něj čekali vymezení více nových ploch pro bydlení. Část z nich totiž úředníci škrtli, zejména kvůli připomínkám Správy národního parku.

„Rozvojových ploch bylo v územním plánu víc, než odpovídá předvídaným rozvojovým možnostem města, kterému ubývá obyvatel. K některým konkrétním lokalitám například v Konicích a dalších obcích jsme pak měli výhrady z hlediska ochrany přírody či krajinného rázu. Rozhodně to však neznamená, že bychom odmítali všechny rozvojové záměry,“ řekla náměstkyně ředitele parku Lenka Reitrová.
K argumentaci parku měl Kacetl výhrady. „Městu ubývá obyvatel mimo jiné právě proto, že mu chronicky chybí stavební lokality a například mladé rodiny se pak často stěhují do okolních obcí, kde parcelu seženou. Chápu i snahu parku nepouštět výstavbu směrem ke svým hranicím. Některé navržené lokality ovšem ležely opačným směrem,“ poznamenal Kacetl.

Zastupitelé schválili také zadání regulačního plánu pro Malou Louku, bývalý vojenský autopark u Vídeňské ulice. Projektanti si tam budou lámat hlavy zejména s dopravním napojením. „Do zadání jsme dali všechny varianty, včetně obousměrného napojení na Vídeňskou třídu. Situace je poměrně složitá a příslušné úřady nechtějí žádnou variantu předem schválit, ale chtějí projednat až konkrétní návrh,“ vysvětlovala architektka Alena Kolmanová z odboru výstavby.