…Ing. Vratislav Janotka
Dne 22. prosince 2008 uzavřela Správa nemovitostí mandátní smlouvu s Ing. Vratislavem Janotkou, který se v ní zavázal pro Správu nemovitostí vést účetnictví za odměnu ve výši 60 tis. Kč měsíčně.

Dle informace ředitele Správy nemovitostí Ing. Janotka ve skutečnosti vykonával funkci finančního ředitele Správy nemovitostí s tím, že s ním byla smlouva uzavřena na základě pokynu tajemníka Ing. Krejčíře.

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou, auditor zastává názor, že „poskytovatel služby vedení účetnictví“ měl být vybrán na základě podlimitního zadávacího řízení dle Zákona o veřejných zakázkách. Pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky (která slouží jako podklad pro výběr určitého typu zadávacího řízení) se u smluv uzavíraných na dobu neurčitou výše předpokládaného ročního plnění násobí 4 roky.

V případě Ing. Janotky by předpokládaná hodnota veřejné zakázky dosáhla částky 2.88 mil. Kč, což je hodnota veřejné zakázky, kterou zadavatel měl zadat na základě tzv. podlimitního zadávacího řízení. Dokumentace k zadávacímu řízení na uzavření mandátní smlouvy auditorovi však předložená nebyla.

S ohledem na uvedené skutečnosti nelze vyloučit, že došlo k porušení zákona. Auditor považuje v této souvislosti za vhodné doplnit, že výše měsíční odměny Ing. Janotky (60 tis. Kč) přesahovala odměnu ředitele.