Uzavřeno do 30. června 2020 kvůli padajícímu kamení. Takové hlášení najdou všichni řidiči, kteří si mapují aktuální situaci průjezdnosti silnic na Bítovsku na serveru silničářů. Nebezpečný úsek mezi bítovským a vysočanským mostem je uzavřený už plných pět měsíců.

Do práce silničářů se nyní ostře pustil majitel bítovského pivovaru a tamní zastupitel Roman Tesař. „Na začátku října byla na žádost Správy a údržby silnic uzavřena silnice mezi Bítovem a Vysočany, pracovat se na ní začalo koncem ledna. V polovině února práce skončily. Uzavření silnice provázel velký nesouhlas místních občanů, chatařů i podnikatelů. Vedení znojemské SÚS ústy jejího šéfa slíbilo, že práce budou naplánované tak, aby se co nejdříve zprůjezdnil alespoň úsek silnice k Cornštejnu. K tomu ale nedošlo,“ uvedl Tesař.

Kvůli uzavírce podnikatel přichází o zákazníky. „V Bítově provozujeme penzion, pivovar a restauraci. Uzavírka nám odrazuje hosty jak od Vranova, tak i od rakouských hranic. Pokles v tržbách je zřetelný,“ podotkl Tesař.

Šéf znojemských silničářů Jaroslav Kosík oponuje, že při odstraňování uvolněných kamenů došlo pouze k malým odchylkám od předpokládaného postupu. Navíc již od začátku havarijního stavu naznačoval, že opravy a sanace mohou trvat do června i déle. „Chápeme, že tato situace má na podnikání pana Tesaře i na všechny občany i chataře velký dopad. Z hlediska ochrany zdraví a majetku je tato uzavírka nutná. V daném úseku může dojít ke skalnímu zřícení prakticky kdykoliv, především však v době silných dešťových srážek,“ reagoval Kosík.

Od prvního března má být omezení jen dílčí. „Vzhledem ke snížení rizika umožníme vjezd dopravní obsluze. Na sousední obecní úřady jsme také doručili povolenky k vjezdu s platností do 15.5. tak, aby místní obyvatelé byli již co nejméně omezováni. Další práce budou pokračovat od 15.5. osazením železobetonových svodidel typu k patě svahů v místech se zvýšenou erozí,“ dodal Kosík s tím, že předpokládanou uzavírku zkrátí o měsíc.

Uzavírka omezuje bydlící z okolních vesnic i chataře. „Když jsem musel na chatu na Farářku, bral jsem to přes Zblovice. Je to cesta asi o deset kilometrů delší. Musíme počkat, až bude vše hotové,“ konstatoval jeden z chatařů Zdeněk Brabec.

Problém se skalami podél silnice u Bítova je podle Kosíka dlouhodobý. „Menší kusy kamenů tam padají už třicet let. Kvůli erozi se ale situace zhoršovala. Máme posudek, že riziko je už neúnosné. Když v polovině loňského září silně zapršelo, hned jsme zaznamenali zřícení asi dvanácti kubíků skal,“ popsal před časem situaci silničář Kosík.

S obavami sleduje práce silničářů a dalších specialistů také kastelán blízkého hradu Bítova Jan Binder. „Kameny tam padají, skály je nutné zajistit, určité problémy to přinese. Zejména pro lidi, co jezdí od Vranova nad Dyjí. Pokud by uzavírka trvala až do sezony, pocítíme to asi i na návštěvnosti,“ uvažoval Binder.

Už nyní předali několika zájemcům povolení k vjezdu, které vydala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, představitelé Bítova i Vysočan. „Především místním a chatařům, kteří mají chaty na našem katastru. Komplikace to samozřejmě působí nám všem. Například cesta do Lančova, která je kolem Cornštejna dlouhá jen deset kilometrů, má po objížďce kilometrů třicet,“ přiblížil starosta Vysočan Bohuslav Hort s tím, že postup silničářů chápe. „Kdyby tu silnici neuzavřeli a něco se tam stalo, hrozil by jim soud,“ dodal.

Starosta sousedního Bítova Vladimír Kundrát zdůrazňuje, že od března už budou moci uzavřeným úsekem projíždět autobusy s cestujícími. „To je pozitivní zpráva. Navíc také my předáváme povolení ke vjezdu místním i chatařům,“ řekl Kundrát.

Starosta Bítova mírní kritiku svého kolegy ze zastupitelstva Tesaře. „Nejsem geotechnik, a tak odborné aspekty nedokáži posoudit. Osobně jsem rád, že do konce února udělali kus práce při sanaci skal. Nějaké stížnosti místních jsem také zaznamenal. Zastavovali mne lidé a chtěli po mně výjimky, ale já jim vysvětlil, že je vydává SÚS a my je jen bydlící a chatařům na základě jejich žádosti mohu předat,“ naznačil Kundrát.

OTEVŘENÝ DOPIS ROMANA TESAŘE:

Vážený pane inženýre Kosíku,
formou otevřeného dopisu bych chtěl vyjádřit zásadní nesouhlas s postupem oprav a prodlužování uzavírky III/408 a dále také s formou, jak o situaci informujete.
Tento nesouhlas projevuji jako:
1/ občan Bítova
2/osoba podnikající v Bítově od roku 1993
3/ zastupitel Bítova
Na úvod bych shrnul situaci. Na začátku října byla na Vaši žádost uzavřena výše uvedená silnice, pracovat se na ní začalo koncem ledna, v polovině února byly práce ukončeny. Celé uzavření silnici provázel poměrně velký nesouhlas místních občanů, chatařů, podnikatelů. Vy jste slíbil, že práce budou probíhat, tak aby se co nejdřív zprůjezdnil úsek silnic k Corštejnu. K tomu nedošlo.
Po ukončení prací firmy Swietelsky, začali Vaši pracovníci vyřezávat křoviny což pravděpodobně ještě trvá. Proč tyto práce nebyly provedeny v listopadu a prosinci, kdy se na silnici nedělo vůbec nic?
Nyní se k nám dostala informace, že uzavírka, v mírnějším režimu bude nadále pokračovat do 15.5., protože kamení padá dál a ke skalám budou instalovány betonová svodidla. Tedy řešení, které jsem zmínil, již začátkem října a Vy jste mi sdělil, že je to nesmysl.
Sedm a půl měsíce, tedy bude uzavřena silnice, kde se za 5 měsíců pracovalo 21 dnů.
Vaše sliby o co nejrychlejším otevření uzavírky, tedy neplatí.
Jako podnikatele provozující v obci Bítov penzion, pivovar a restauraci nám uzavírka odrazuje v přístupu hosty jak od Vranova, tak i od rakouských hranic. Pokles v tržbách je zřetelný.
Vaše liknavost, pohrdaní občany je alarmující. Dovolím si vyslovit hypotetickou otázku, jak by uzavírka trvala dlouho, pokud byste po dobu uzavírky pracoval za 70 % mzdy?
Postup, jakým byla silnice uzavřena, průběh realizace, informovanost občanů je jenom obrazem chování úředníku- absolutní arogance státní moci.
Předem děkuji za vyjádření.

S pozdravem
Roman Tesař

ODPOVĚĎ JAROSLAVA KOSÍKA

Vážený pane Tesaři,
bereme na vědomí Váš nesouhlas s uzavírkou silnice III/40813 v úseky Bítov-Vysočany. Také chápeme, že tato situace má na Vás a samozřejmě na všechny občany přilehlých obcí, majitele rekreačních objektů nevyjímaje, velký dopad. Nicméně z hlediska ochrany zdraví a majetku je tato uzavírka nutná. V daném úseku může dojít ke skalnímu řícení prakticky kdykoliv, především však v době silných dešťových srážek (což jsme letos zaznamenali).
K Vašim dotazům sděluji následující. O uzavírku není požádáno na základě geotechnického průzkumu z roku 2016, nýbrž na základě aktuálního stavu a skalního řícení v červnu až září 2019. Průzkum v roce 2016 byl proveden při zpracování projektové dokumentace II/411, III/40813 Uherčice – Korolupy –Vysočany - Bítov (extravilány). Tato stavba se dlouhodobě připravuje a sanace skal je jedním z dílčích objektů.
Neočekávali jsme, že dojde k tak prudkému zhoršení stavu skal, můžeme jen spekulovat o suchu a přívalových srážkách. Nejedená se tedy o stavbu, ale o lokální havárii. Nejbližší postup bude následující. Do konce října bude zpracován nový průzkum, na základě kterého bude aktualizovaná dokumentace a budeme schopni provést nezbytná opatření pro obnovu provozu. To znamená, že budou odtěženy náletové dřeviny a shozeny uvolněné skalní bloky. Práce začneme směrem od Bítova a postupně budeme vydávat povolenky k vjezdu majitelům přilehlých rekreačních nemovitostí tam, kde již bude bezpečno. Po dokončení shozu a snížení rizika bude buď obnoven provoz ( patrně v omezeném režimu v rizikových místech jedním pruhem) nebo pokračovat práce na vlastní stavbě sanací skal. O časovém harmonogramu bychom v této fázi pouze spekulovali, ale lze předpokládat, že obnovení provozu bez vlastní sanace by bylo možné v termínu dle uzavírky.
V průběhu odstraňování havárie došlo pouze k malým odchylkám od přepokládaného postupu.
I. Podklady od geotechnika jsme z důvodu onemocnění obdrželi cca s týdenním zpožděním
II. Firma Swietelsky nasadila z důvodu volných kapacit v zimním období na shoz uvolněných skal větší počet dělníků než jsme očekávali ( bezmála 40 specialistů pro práci ve výškách), takže pracovali takřka v celém úseku současně. Tímto padl předpoklad postupného zprůjezdňování.
Od 1.3.2020 vzhledem ke snížení rizika bude v omezeném režimu obnoven provoz. Vjezd bude umožněn dopravní obsluze a na sousední obecní úřady byly doručeny povolenky k vjezdu s platností do 15.5., tak aby místní obyvatelé byli již co nejméně omezováni. Další práce budou pokračovat od 15.5.2020 osazením 400m železobetonových svodidel typu New Jersey do paty svahů v místech se zvýšenou erozí. Nejpozději od 1.6.2020 bude provoz obnoven bez omezení. Dojde tedy ke zkrácení předpokládané uzavírky o měsíc. Vyřezávání křovin našimi zaměstnanci nesouvisí s pracemi na sanaci svahů. Tyto práce děláme běžně v celém okrese v zimním období za provozu. Zde jsme logicky využili stávající uzavírky. Desetidenní prodleva mezi dokončením prací firmou Swietelsky a obnovením provozu v omezeném režimu je na požadavek geotechnika. Skalní svahy po provedeném zásahu a v jarním období mají sklony ke zvýšenému opadu, takže je nutná prodleva ke konsolidaci. Osazení svodidel je tedy pokračování prací na sanaci skal po odstranění havarijního stavu skal. V příštích letech bude následovat jejich postupné zasíťování, kdy osazená svodidla tvoří zádržný prostor pro kameny spadlé řízeně pod sítí. Na tyto práce budou potřeba další uzavírky. Tyto na rozdíl od odstraňování havárie, již budou plánovány a včas oznámeny. Provedeným shozem byl odstraněn havarijní stav s nepřijatelným rizikem pro ohrožení zdraví. Domnívám se, že nelze poměřovat ochranu zdraví a bezpečnost provozu s Vaším ušlým ziskem. Z našeho pohledu je priorita naprosto jednoznačná.

S pozdravem
Ing. Jaroslav Kosík
Vedoucí oblasti Západ