Rekonstrukci krajské silnice za osmatřicet milionů korun tam dokončili republikoví silničáři.

Obec využila prací například k obnově veřejného osvětlení či rozhlasu, přeložek inženýrských sítí jako jsou sdělovací kabely, vodovodní řad, splašková kanalizace i plynovod.

„Součástí stavby bylo také odvedení dešťových vod, v celém průtahu byly vytvořeny tři páteřní stoky, do kterých byly napojeny uliční vpusti a přípojky dešťové kanalizace z nemovitostí. Upravený je i propustek na mlýnském náhonu a vznikl zde také nový most překonávající koryto místního potoka,“ vyjmenoval krajský radní pro dopravu Jiří Crha při čtvrtečním předávání stavby.