Název veřejné zakázky :Výstavba autobusového terminálu
Předpokládaná cena 67 500 000 Kč bez DPH. Organizátor řízení RTS, a.s. Vítězná nabídka: Sdružení pro autobusový terminál ve Znojmě (VHS plus, spol. s.r.o. a COLAS CZ, a.s.).

Pochybení zadavatele: Nedostatečná evidence o podaných nabídkách. Nedostatečná dokumentace, nebyly předložené nabídky uchazečů. Nedodržení lhůty pro podání nabídek. Z dokumentace vyplývá, že smlouva o dílo byla uzavřená 26. března 2010, cena díla činila 77 969 822 korun včetně DPH. V dokumentaci jsou doložené faktury vystavené za květen až srpen 2010 na celkovou částku 74 010 308 korun včetně DPH.

Činnost správce stavby vykonával na základě mandátní smlouvy ze dne 3. 5. 2010 Ing. Petr Brunclík. Předpokládaná výše odměny není z kopie smlouvy zřejmá, nicméně měla být ve výši minimálně stovek tisíc. Faktura vystavena Ing. Brunclíkem však zní na částku 70.000 Kč.

Další pochybení zadavatele: Lhůta pro podání nabídek byla stanovená na 14 dní (zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému je ze dne 23. 12. 2009, konec lhůty pro podání nabídek je ze dne 6. 1. 2010). Dle ust. § 39 odst. 3 písm. b) 1. ZVZ (Zákon o veřejných zakázkách, pozn. red.) nesmí být u podlimitních veřejných zakázek lhůta pro podání nabídek kratší než 22 dnů. Lhůty v zadávacím řízení určuje veřejný zadavatel. Při určení lhůty platí zásada, že veřejný zadavatel musí vždy určit lhůtu s ohledem na předmět veřejné zakázky. V rámci toho by veřejný zadavatel měl přihlédnout zejména k době nezbytné pro zpracování a předložení nabídek dodavateli. Jakékoliv omezování těchto lhůt je v rozporu s ustanovením § 6 ZVZ, zásadou transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, když kratší lhůta omezuje uchazeče, kteří nemají dostatek prostoru pro zpracování svých nabídek. Lhůta pro podání nabídky uchazeči uplynula dne 6. 1. 2010. Krycí list vítězných uchazečů je datován k 11. 1. 2010, tj. 5 dnů po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Tento omyl vyvolává domněnku, že nabídka byla podaná po lhůtě pro podání nabídek. Tato skutečnost zajisté nesvědčí o transparentnosti průběhu zadávacího řízení. Do budoucna doporučujeme, aby tyto nedostatky byly zadavatelem odstraněny již v průběhu zadávacího řízení.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY K AUDITU ZNOJEMSKÉ RADNICE NAJDETE ZDE

Zdroj: Zpráva auditora