Oprava a rekonstrukce spravovaného majetku. Pod opravy byly pro účely této zprávy podřazeny činnosti spočívající v rekonstrukci střech, fasád, oprav či výměn potrubí, komínů, oken, výtahů apod. Zpravidla se jednalo o výdaje, které v každém jednotlivém případě přesahovaly částku 50 tisíc Kč…

…K dotazu ohledně způsobu výběru akcí ředitel Správy nemovitostí uvedl, že se vždy k jednomu domu vztahovala jedna akce a to i v případě, kdy se v sousední budově realizovala obdobná či identická akce.

Toto rozdělení odůvodnil ředitel potřebou zvláštní evidence výdajů spojených s každou budovou s tím, že Správa nikdy nepostupovala jinak, ani nikdy nebyla nikým upozorněna, že by takový postup byl v rozporu s právními předpisy. Proto například Pozemní stavby provedly v roce 2007 opravu fasád na budovách v ulici Rooseveltova č. 38, č. 40, č. 42, č. 44, č. 46, č. 48 (šestkrát za odměnu ve výši 355 tis. Kč), dále opravu fasády v ulici Rooseveltova č. 50 a č. 52 (za odměnu 2x 602 tis. Kč), v Kovářské ulici č. 19 za 2,1 mil. Kč, v ulici 28. Října č. 30 za 1,6 mil. Kč a podobně…

…Dle názoru auditora seznamy vykazují dělené a opakované zadávání zakázek určitému okruhu podnikatelských subjektů. Jedná se zejména o společnosti Pozemní stavby, Stavnek, JVS, H+M a Remplast…

…Dle našeho názoru dělením oprav a rekonstrukcí podle jednotlivých budov docházelo k porušování postupu dle Směrnice č. 3/2007. S ohledem na nedostatečně předloženou dokumentaci, nelze ve výše uvedených případech vyloučit, že docházelo i k porušování Zákona o veřejných zakázkách…

…Hodnotící komise ve složení Nezveda, Balík, Blažíček, Keremidský, Kacetl, Valášková, Mašek, Kaman dne 3. 4. 2009 rozhodla o opakovaných výběrech nabídek společnosti Pozemní stavby na opravu fasád celkem ve výši 7,4 mil. Kč, což je částka, která měla být soutěžena v rámci tzv. podlimitního zadávacího řízení podle Zákona o veřejných zakázkách…

…Zadavatel při zadávání výše popsaných veřejných zakázek nepostupoval v souladu se Směrnicí č. 3/2007.
…V uvedených případech nelze taky vyloučit porušení Zákona o veřejných zakázkách…
(kráceno)

ZDROJ: Zpráva o provedení auditu města Znojmo